تبلیغات
علوم از زبان دانش آموزان - زمین ساخت ورقه ای
تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1391 | 03:23 ب.ظ | نویسنده : سمیرا.م

 سؤالات فصل4


1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف: در حاشیه تمام ورقه ها همیشه
 ایجاد می گردد.
ب: مجموعه جزایری كه در میان اقیانوسها از آب بیرون می آیند
نام دارند.
ج: بر اثر تغییر
مواد خمیری شكل نرم كره به سمت بالا حركت می كند.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف: تمام قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

 

ب: ورقه های سنگ كره مرشب از هم فاصله می گیرند.

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

3)- علت وقوع زلزله مربوط به حركات كدام بخش از كره زمین است.

 

الف: نرم كره
ب: سنگ كره
ج: گوشته
د: هسته

 

4) حاشیه ورقه های سنگ كره زمین توسط كدام پدیده ها بهتر مشخص می شود.

 

الف: زلزله
ب: گودال عمیق
ج: آتشنشان
د: رشته كوههای جوان

 

5)كدام دانشمندان نظریه زمین ساخت ورقه ای را بیان كرد.

 

الف: لامارك
ب: داروین
ج: وگنر
د: ویسمن

 

6) بر اثر کدام پدیده ورقه ها هر سال چند سانتی متر بر وسعت اقیانوسها افزوده می شود؟

 

الف: برخورد ورقه اقیانوسی با قاره ای
ب: دور شدن دو ورقه از هم دیگر
ج: برخورد دو ورقه اقیانوسی
د: لغزیدن ورقه ها در کنار هم


7) اگر مواد مذاب نرم كره جریانی رو به بالا داشته باشند.

الف: ورقه ها به هم نزدیك می شوند.
ب: ورقه ها از هم دور می شوند.
ج: ورقه ها در كنار هم می لغزند.
د: ورقه ها هیچ حركتی ندارند.8) كدام دلیل بیان كننده این است كه قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

الف: تشابه قاره ها
ب: تشابه سنگ های قاره ها
ج: فسیل های مشترك در قاره ها
د: هر سه مورد9) بر اثر برخورد دو ورقه قاره ای كدام پدیده ها حاصل می شوند.

الف: گودال عمیق – زلزله
ب: جزایر قوسی – آتش فشان
ج: سنگ كره جدید – زلزله
د: زلزله - كوه7) كدام پدیده های طبیعی در یك منطقه هر چه بیش تر باشد خسارت كمتری ایجاد می كند.

الف: آتشفشان
ب: زلزله
ج: طوفان
د: سیل

 

 

11) برای هر عبارت، كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: ایجاد جزایر قوسی و آتشفشان
ب: ایجاد كوه و زلزله
ج: ایجاد گودال اقیانوسی به موازات قاره ها
د: نه پوسته جدید و نه عمل تخریب صورت می گیرد
پاسخ سوالات فصل 4

 

1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) زلزله

ب) جزایر قوسی

ج) چگالی

 

 

 2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.  

الف) صحیح

ب) غلط

علت: در بعضی مواقع ورقه ها به هم نزدیك می شوند و گاهی هم در كنار هم می لغزند.

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

3)- علت وقوع زلزله مربوط به حركات كدام بخش از كره زمین است.

گزینه (الف)

 

4) حاشیه ورقه های سنگ كره زمین توسط كدام پدیده ها بهتر مشخص می شود.

گزینه (الف)

 

5)كدام دانشمندان نظریه زمین ساخت ورقه ای را بیان كرد.

گزینه (ج)

 

6)بر اثر کدام پدیده ورقه ها هر سال چند سانتی متر بر وسعت اقیانوسها افزوده می شود؟

گزینه (ب)

 

7) اگر مواد مذاب نرم كره جریانی رو به بالا داشته باشند.

گزینه (ب)

 

8) كدام دلیل بیان كننده این است كه قاره ها قبلا به هم متصل بوده اند.

گزینه (د)

 

9) بر اثر برخورد دو ورقه قاره ای كدام پدیده ها حاصل می شوند.

گزینه (د)

 

10) كدام پدیده های طبیعی در یك منطقه هر چه بیش تر باشد خسارت كمتری ایجاد می كند.

گزینه (ب)

 

 

11) برای هر عبارت، كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف) برخورد دو ورقه اقیانوسی

ب) برخورد دو ورقه قاره ای

ج) برخورد ورقه قاره ای و اقیانوسی

د) لغزیدن ورقه ها كنار هم
طبقه بندی: زمین شناسی،