تبلیغات
علوم از زبان دانش آموزان - روش مثلث بندی برای تعیین فاصله بین ستارگان
تاریخ : دوشنبه 29 آبان 1391 | 07:40 ب.ظ | نویسنده : آیلین.ش
تعیین فاصله ستارگان یكی از مشكلات بزرگ اختر شناسان است .با روش مثلث بندی و با استفاده از زاویه یاب می توان فاصله ستاره ها را تعیین کرد.


برای مثال ما می خواهیم با روش مثلث بندی فاصله ستاره ای از نقطه ای مشخص تعیین کنیم.

برای این کار مراحل زیر را انجام می دهیم.

مرحله اول : در این مرحله نقطه ای را که می خواهیم فاصله آن را از ستاره مورد نظر اندازه بگیریم تعیین می کنیم.(نقطه O) سپس در طرفین این نقطه دو نقطه دیگر با فاصله های مشخص از نقطه O تعیین می کنیم.(نقطه های AوB)

مرحله دوم : در این مرحله ستاره مورد نظر را نقطه C می گیریم و یک مثلث بین سه نقطه Aو Bو C فرض می کنیم.

مرحله سوم : در مرحله سوم با استفاده از زاویه یاب ، زاویه بین نقطه های Aو C را اندازه می گیریم و آن را زاویه CABمی نامیم و سپس با استفاده از همین روش زاویه زاویه بین نقطه Bو C را اندازه می گیریم و ان را زاویه CBA قرار می دهیم.

مرحله چهارم : در این مرحله داده ها را بر روی کاغذ می آوریم.زاویه ها را با همان اندازه ولی ضلع AB با یک مقیاس مشخص.به طور مثال اگر اندازه واقعی AB ششصد کیلومتر است ما آن را در روی کاغذ6 سانتی متر در نظر میگیریم. مقیاس در اینجا یک صد هزارم است.

مرحله پنجم : در این مرحله پس رسم مثلث برروی کاغذ ضلع CO که همان ارتفاع مثلث است را برایش رسم می کنیم.این ضلع را با خط کش اندازه می گیریم.در پایان با یک تناسب ساده فاصله نقطه مورد نظر (نقطه C ) را از ستاره به دست می آوریم.
طبقه بندی: زمین شناسی،